21. Apríl 2018 hotelier
Baner_hotelier

Aktuality

Všeobecné

Peter_BelinskRok 2010 priniesol Slovenskej agentúre pre cestovný ruch (SACR) niekoľko zásadných zmien v jej fungovaní, ako aj viacero úspešne zrealizovaných projektov.

Od 9. septembra 2010 je novým generálnym riaditeľom SACR Ing. Peter Belinský. „Mojím zámerom je spojiť všetkých aktérov v cestovnom ruchu a iniciovať ekonomické a legislatívne zmeny, ktoré pomôžu naštartovať cestovný ruch na Slovensku a plne využiť jeho potenciál," uviedol generálny riaditeľ Peter Belinský.

V rámci zefektívnenia organizačnej štruktúry vznikol v agentúre nový odbor stratégie a rozvoja. Jeho úlohou je pripravovať strategické podklady pre komplexnú činnosť SACR ako národnej organizácie destinačného manažmentu.

Agentúre sa v roku 2010 podarilo zrealizovať niekoľko významných projektov: Pri príležitosti 15. výročia svojho vzniku zorganizovala medzinárodnú konferenciu Marketingový manažment regiónu cestovného ruchu, na ktorej sa zúčastnilo 220 účastníkov pracujúcich v odvetví turizmu. V spolupráci so súkromnými subjektmi CR založila tento rok kongresovú organizáciu Slovak Convention Bureau (SCB) podľa vzoru podobných organizácií v zahraničí. Na svetovej výstave EXPO Shanghai pripravila SACR sériu prezentácií o Slovensku, ako aj dni slovenskej gastronómie. Spolu s MHSR zorganizovala Valné zhromaždenie Zväzu autobusových prepravcov (RDA) v Bratislave s účasťou 200 členov z celého sveta. Celkovo agentúra v roku 2010 propagovala Slovensko ako cieľovú destináciu turizmu na 42 medzinárodných veľtrhoch CR, zrealizovala 82 prezentácií a workshopov, zorganizovala 47 infociest pre zahraničných novinárov a touroperátorov a pripravila viaceré propagačné kampane na domácom, ako aj na zahraničných trhoch cestovného ruchu.

kontakt

Fakturačná adresa: Kopanice 709/9D, 010 07 Žilina, Slovenská republika
IČO: 36693995, DIČ: 2022267643, IČ DPH: SK2022267643, Spoločnosť je zapísaná v OR SR Žilina, oddiel Sro, vložka č. 18197/L
PODROBNEJŠÍ KONTAKT |   FACEBOOK