18. Marec 2018 hotelier
Baner_hotelier

Nech sa na hotel pozeráte z akejkoľvek perspektívy, nakoniec vždy skončíte pri jeho zamestnancoch. O ich výber, prijímanie, školenia, mzdy, motiváciu a spokojnosť sa stará úsek Ľudské zdroje. A tak sa od kvality jeho práce v konečnom dôsledku odvíja kvalita celého zariadenia.

19. mája 2010

Začíname...

Pracovný deň personálneho riaditeľa začína o 8,00. Ako prvé Ladislav Kiss prečíta nové maily, ktorých 90 % tvorí komunikácia s ostatnými oddeleniami.

Úsek ľudské zdroje SLK Piešťany, a.s. má momentálne osem zamestnancov. Ich náplňou práce je personálna práca, mzdová politika a vzdelávanie 1 250 zamestnancov, ktorí pracujú v hotelochThermia Palace, Balnea Esplanade Palace, Balnea Grand Splendid, Pro Patria, Jalta, ako aj v hoteloch a prevádzkach Prírodných liečebných kúpeľov Smrdáky. V neposlednom rade dôležitou súčasťou spoločnosti sú zdravotnícki pracovníci v stredisku Kúpeľná poliklinika a pracovníci v ďalších strediskách, napr. Centrálna údržba, Spoločenské centrum, Energetické hospodárstvo, Kúpeľné záhradníctvo, vlastná Ochrana kúpeľov a ďalšie. Spoločne sú metodicky či priamo riadené odbornými úsekmi, okrem úseku ľudských zdrojov je to  prevádzkový, obchodný, finančný, technický a úsek informačných technológií, pričom však  každý hotel a stredisko má svojho zodpovedného manažéra, rozpočet, kompetencie.

Interné brífingy

O 9.00 hodine sa riaditelia všetkých úsekov, vrátane personálneho, ako aj ďalší členovia výkonného manažmentu stretávajú na krátkom 10 – 15-minútovom rannom mítingu s generálnym riaditeľom. Cieľom je koordinácia činností oddelení na daný deň. L. Kiss upresňuje, že správna komunikácia medzi oddeleniami je základom aj jeho práce. Dnes bolo stretnutie zamerané na konajúci sa kvalitatívny audit ISO, ktorý sa uskutočňuje v celých kúpeľoch.  
Pravidelná porada personálneho oddeleniabýva zvyčajne v utorok po rannom mítingu, medzi 9.30 a 10.00 hod. Náplňou je týždenný pracovný program jednotlivých pracovníkov úseku ľudské zdroje.

Prvé stretnutie

Dnes po malej porade však má L. Kiss o 9.30 stretnutie s prevádzkovým riaditeľom, náplňou je vyhodnotenie plnenia plánu vzdelávania zamestnancov za prvý kvartál roku.
Zostavovanie a sledovanie plánu vzdelávania a školení patrí medzi činnosti úseku ľudské zdroje. Vzdelávanie je zamerané nielen na povinné vzdelávanie, ale predovšetkým na odborný rozvoj a skvalitnenie odbornosti pracovníkov, súčasťou sú aj jazykové kurzy a  školenia zamerané na štandardy medzinárodnej hotelovej siete Danubius Hotels Group, ktorej je spoločnosť členom. Pri 1 250 zamestnancoch ide pri zostavovaní plánu vzdelávacích aktivít o náročnú úlohu, ktorej cieľom je poskytnúť zamestnancom také podmienky, aby poskytovali služby klientom na čo najvyššej úrovni. Každý zamestnanec spoločnosti využije v priebehu kalendárneho roka min. jedenkrát niektorú z foriem vzdelávania. Úsek ľudské zdroje tiež plánuje a sleduje čerpanie finančných prostriedkov na vzdelávanie, pričom aktívne spolupracuje s ostatnými strediskami a odbornými útvarmi, a to aj pri získavaní spätnej väzby o efektívnosti tréningov a ich prínosu priamo v praxi.

Pri dnešnom vyhodnotení plnenia plánu vzdelávania sa vyskytli drobné odchýlky v termínoch realizácie niektorých vzdelávacích aktivít. „Druhý a tretí kvartál býva napätejší, pretože začína sezóna, zamestnanci majú na školenia menej času. Budeme sa musieť sústrediť na to, aby sme všetko dohnali v poslednom štvrťroku“, objasňuje Ladislav Kiss.

Audit ISO

Okolo 10.00 hodiny začína dolaďovanie príprav na ohlásený audit s výkonnou asistentkou Ivetou Miškovicovou. SLK Piešťany sú certifikovanou organizáciou, ktorej audit vykonáva externá firma. Audit ISO je zameraný na manažment kvality, slúži na kontrolu dodržiavania jednotlivých požiadaviek stanovených certifikátom, na dodržiavanie pracovných postupov a zabezpečovanie štandardov.
Okrem auditu má dnes L. Kiss pred sebou aj stretnutie s generálnym riaditeľom (GR), na ktoré sa musí pripraviť. Programom je zhrnutie práce oddelenia za celý týždeň.

Ďalšie funkcie personalistiky
-    vytvoriť podmienky pre prácu zamestnancov,
-    motivovať ich,
-    poskytnúť im priestor na realizáciu.

S generálnym riaditeľom

Raz týždenne sa okrem ranného mítingu personálny riaditeľ stretáva s GR. Na poradách, trvajúcich okolo hodiny, riešia aktuálne personálne otázky, prípadne aj dlhodobé strategické ciele v danej oblasti.
V dnešný deň boli na programe drobné zmeny v organizačnom poriadku, zefektívňovanie práce na niektorých oddeleniach, analýza prebiehajúcich pohovorov na výkonných pracovníkov,sociálny program pre zamestnancov, aktuálne pripravovaný Športovo-zábavný deň pre zamestnancov a ich deti. Blížiaca sa sezóna priniesla aj otázku brigádnikov.

Popoludní

Dnes poobede, o 13.00 hodine, nasleduje stretnutie s riaditeľkou kúpeľného hotela Pro Patria. Témou stretnutia je aktuálna personálna situácia v hoteli.

Kariérny postup

„Vzhľadom na to, že SLK Piešťany sú pomerne veľkou spoločnosťou, a to nielen čo do počtu zamestnancov, ale aj čo do rôznorodosti prevádzok, sme schopní zamestnancom ponúknuť zaujímavé možnosti pre ich kariérny postup. Napríklad hoteloví pracovníci môžu v rámci svojej pracovnej pozície postupovať do hotelov vyššej kategórie alebo môžu vo svojom hoteli postúpiť do vyššej manažérskej pozície. Konkrétne postupy závisia od schopností a záujmu pracovníka a od hodnotenia jeho priameho nadriadeného“, hovorí PR.

Program dňa:
8.00 – 9.00 Vybavovanie e-mailov
9.00 – 9.20 Ranný míting
9.30 – 9.50 Stretnutie s prevádzkovým riaditeľom
10.00 – 11.00 Audit ISO
11.00 – 12.15 Porada s generálnym riaditeľom
12.15 – 13.00 Obed
13.00 – 14.30 Stretnutie s riaditeľkou jedného z kúpeľných hotelov
14.30 – 15.45 Účasť na pohovoroch na pozíciu kuchára
16.15 – 17.00 Stretnutie s obchodným riaditeľom
17.00 – 19.00 Vybavovanie e-mailov a administratíva

Výber zamestnancov

Kúpeľný komplex má vyše 200 pracovných pozícií, pre ktoré má určené štandardné požiadavky. Stanovuje ich úsek ľudské zdroje, ďalšie si pri konkrétnej pozícii špecifikuje vedúci pracovník. Medzi štandardné, napríklad u čašníka, patrí ukončené stredné odborné vzdelanie, jazykové znalosti, príjemné vystupovanie a proklientse správanie, ako doplňujúca požiadavka pre čašníka v 4* a 5* hoteli je vítaná  napr. prax v zahraničí alebo v hotelovom reťazci.
Na konkrétne pracovné miesto sa vyhlasuje výberové konanie. Po prihlásení na voľnú pozíciu a splnení požiadaviek je uchádzač pozvaný na ústny pohovor, ktorý je zložený minimálne z dvoch kôl. Prvé je určené na získanie informácií na obidvoch stranách. V druhom, do ktorého sa dostanú 3 až 4 záujemcovia, získajú uchádzači bližšie informácie a predstavu o pozícii a pracovisku. Nasleduje vyhodnotenie pohovorov a výber pracovníka. Štandardné pracovné zmluvy sa uzatvárajú na jeden rok s trojmesačnou skúšobnou dobou.

Pohovory

Od 14.30 hod. je PR prítomný na pohovoroch, v Kúpeľnom hoteli Thermia Palace je potrebné obsadiť 2 pracovné miesta kuchára.  Podľa L. Kissa sú pohovory na kuchára špecifické, niekedy je súčasťou pohovoru aj praktická časť.
Na pracovných pohovoroch sa väčšinou zúčastňuje aj zástupca úseku ľudské zdroje.  PR sa  zúčastňuje pohovorov na obsadenie kľúčových pozícií, niekedy sa však zúčastní aj na pohovoroch na bežné pracovné pozície.

„Kvalitný personál je dôležitý nielen v hoteloch, ale vo všetkých strediskách. A pre nás je dôležité vybrať tých správnych ľudí na správne pozície.“

Mzdy

Mzdová politika  funguje podľa mzdového poriadku, v ktorom sú stanovené  podmienky  odmeňovania zamestnancov spoločnosti. Hlavnými piliermi systému odmeňovania je sústava tarifných, základných miezd, systém príplatkov a bonusový systém. Bonusový systém zahŕňa motivačné zložky mzdy, ako sú mesačné, ročné bonusy, dovolenkovú a vianočnú mzdu, ide o nenárokové zložky miezd, ktoré sú závislé od hospodárskych výsledkov celej spoločnosti,  jednotlivých stredísk a v konečnom dôsledku od pracovných výsledkov samotných zamestnancov. Ak jednotlivé strediská prosperujú, vedúci pracovníci majú k dispozícii mzdové prostriedky, ktoré rozdelia  jednotlivým zamestnancom podľa hodnotiacich kritérií prispôsobených podmienkam konkrétneho pracoviska.
Manažéri a vedúci pracovníci sú hodnotení ročnými bonusmi, pretože ich výsledky sa lepšie merajú z dlhodobého hľadiska.

Riešenie problémov

Aktuálne problémy s jednotlivými zamestnancami riešia ich priami nadriadení. Sú však aj také, ktoré vedúci sám nevyrieši. Môže napr. posúdiť hrubé porušenie pracovnej disciplíny, ale nemôže rozhodnúť o prepustení zamestnanca, to už rieši úsek ľudské zdroje, ktorého úlohou v tejto oblasti je predovšetkým dohliadnuť na dodržanie všetkých ustanovení  Zákonníka práce a súvisiacich vnútropodnikových predpisov.

„Personalistika nemá nikdy jednoduché riešenie. Personalisti sa musia riadiť pri svojej práci legislatívnymi opatreniami, ale na mnohé situácie, ktoré sa v bežnej praxi vyskytnú, však neexistuje paragraf, preto práca personalistov je čast krát veľmi náročná. Za každým paragrafom sa však snažíme vidieť človeka“.

Obchodné oddelenie

O 16.15 čaká na L. Kissa stretnutie s obchodným riaditeľom, ktorého oddelenie sa má rozširovať. Je teda potrebné špecifikovať nové pracovné miesta a podmienky výberového konania, zvážiť čerpanie mzdových nákladov.

Čas na administratívu

Medzi 17.00 a 19.00 hodinou sa  PR vracia do svojej kancelárie, venuje sa administratívnej činnosti,  novým mailom. Na mnohé sa však nedá odpovedať jedným slovom, je potrebné si niečo overiť, pozrieť a pripraviť odpoveď.

Pracovníci úseku ľudské zdroje sledujú množstvo údajov, ktoré spracovávajú do interných aj externých reportov. Ide napr. o sledovanie čerpania rozpočtu mzdových nákladov, pohybu pracovníkov, dovoleniek, a pod. Vďaka firemnému intranetu majú vedúci zamestnanci jednotlivých hotelov  a stredísk prístup k potrebným reportom a prehľadom, napr. aktuálny prehľad o stave čerpania plánu dovoleniek svojich podriadených pracovníkov. Čerpanie dovolenky v letných mesiacoch je náročné. „Vždy je to o kompromise, dôležité je prispôsobiť sa predovšetkým potrebám prevádzky a klientov, ale snažíme sa vyjsť v ústrety aj zamestnancom,“ hovorí L. Kiss.  
Svoj deň končí personálny riaditeľ, Ladislav Kiss, okolo siedmej hodiny večer.

„Alfou a omegou našej práce je poskytovanie služieb pre hostí, všetci sme tu pre nich. Aj keď ja s klientmi do styku neprichádzam, stretáva sa s nimi prevažná časť našich zamestnancov, čašníci,  maséri, fyzioterapeuti, lekári, manažéri. Mojou úlohou a úlohou celého úseku ľudské zdroje  je postarať sa o to, aby  mali pracovné podmienky, ktoré im  umožnia  postarať sa o hostí čo najlepšie“.

kontakt

Fakturačná adresa: Kopanice 709/9D, 010 07 Žilina, Slovenská republika
IČO: 36693995, DIČ: 2022267643, IČ DPH: SK2022267643, Spoločnosť je zapísaná v OR SR Žilina, oddiel Sro, vložka č. 18197/L
PODROBNEJŠÍ KONTAKT |   FACEBOOK