Vyhľadávanie
Vyhľadať

Inteligentné podnikateľské zručnosti vysokoškolských študentov cestovného ruchu uplatniteľné na medzinárodnom trhu práce

Katedra cestovného ruchu Ekonomickej fakulty UMB je od 1. apríla 2022 koordinátorom nadnárodného projektu schémy Erasmus+: Smart Business Skills of Tourism University Students Applicable on International Labour Market, číslo 2021-1-SK01-KA220-HED-000023160 (obdobie riešenia: 1. 4. 2022 - 31. 8. 2024, www. smartbuss.eu).

Dynamické zmeny na trhu v podobe vývoja technológií a rastúcej neistoty spôsobenej viacerými krízami kladú zvýšené nároky na absolventov univerzít. Inteligentné podnikateľské zručnosti, kompetencie a vedomosti spájajúce mäkké (komunikačné), tvrdé (digitálne) a udržateľné princípy sa stávajú čoraz nevyhnutejšími pre uplatnenie absolventov v praxi. Snaha o lepšie prepojenie potrieb praxe s obsahom vyučovaných predmetov vyústila do vypracovania projektu, ktorý schválila Európska únia.

 

Cieľom projektu je zvýšiť podnikateľské zručnosti študentov cestovného ruchu krajín V4 na medzinárodnom trhu práce. Projekt sa zameriava na: (1) identifikáciu kvalifikačných požiadaviek študentov vysokých škôl cestovného ruchu v súčasnej  dynamickej dobe, (2) úpravu osnov vybraných vyučovaných predmetov na partnerských univerzitách, (3) vytvorenie online webovej aplikácie pre študentov na získanie digitálnych zručností a (4) testovanie nových učebných osnov a analýzu spätnej väzby od študentov. Členovia Katedry cestovného ruchu Ekonomickej fakulty UMB pri dosahovaní cieľov stanovených v projekte spolupracujú so zahraničnými partnermi, a to s Univerzitou Tomáša Baťu v Zlíne, Jagelonského univerzitou v Krakove a domácim partnerom z praxe – CK Pelikán (pelicantravel.com, s. r. o).

Pridanou hodnotou projektu je spolupráca so súkromným sektorom. Spolupráca univerzít s praxou predstavuje konzultácie, besedy a zisťovanie názorov podnikateľov v cestovnom ruchu na požadované zručnosti, kompetencie a vedomosti absolventov študijných programov cestovného ruchu.  Podnikatelia majú možnosť vydariť svoj názor prostredníctvom dotazníka https://bit.ly/3SVYcYc.

Z názorov doteraz preskúmaných podnikov cestovného ruchu vyplýva, že podniky najviac potrebujú, aby absolventi disponovali mäkkými (komunikácia, orientácia na zákazníka, proaktívny prístup k práci, flexibilita, ochota pomôcť a iné), následne tvrdými (softvérové zručnosti a informačné systémy a iné) a udržateľnými princípmi. Zároveň sa zamestnávatelia v cestovnom ruchu na Slovensku zhodujú, že absolventom v súčasnosti niektoré zručnosti chýbajú, najmä:

- kritické myslenie,

- inovatívnosť,

- proaktívny prístup k práci,

- kreatívne riešenie problémov,

- flexibilita a prispôsobivosť,

- a iné.

Zamestnávatelia v cestovnom ruchu môžu prostredníctvom dotazníka vyjadriť aj svoj pohľad na požiadavky na ideálnych zamestnancov a na charakteristiku súčasných absolventov univerzít.

Následne, na základe výsledkov analýzy prieskumu, sa do 31.8.2023 upravia vyučovacie osnovy predmetov zapojených univerzít tak, aby boli absolventi lepšie pripravení pre potreby praxe. Na jar 2024 sa uskutočnia dve podujatia (jedno prezenčne a druhé online), na ktorých bude verejnosť oboznámená s výsledkami projektu, jeho aplikovaním do praxe a vyučovania a prínosmi k lepšej uplatniteľnosti absolventov na trhu práce.

Riešitelia veria, že spolupráca s praxou a zahraničnými univerzitami prinesie výsledky v podobe skvalitnenia prípravy absolventov cestovného ruchu pre potreby medzinárodného trhu práce a prispeje k zníženiu nákladov podnikov cestovného ruchu na dodatočné školenia novoprijatých zamestnancov. 

V prípade záujmu o bližšie informácie o projekte, jeho priebehu a výsledkoch kontaktujte Ing. Zuzanu Gajdošíkovú, PhD (zuzana.gajdosikova@umb.sk).

 

PR

Ilustračné foto: Unsplash/ Dom Fou

Partneri