Searching
Search

Senior, zákazník budúcnosti

Starnutie je globálnym fenoménom a počet seniorov sa aj na Slovensku výrazne zvyšuje. Téma neobchádza ani hotelový sektor, preto je dôležitá zmena myslenia, ktorá bude meniť aj marketingovú komunikáciu.

Obdobie života sa neustále predlžuje a téma striebornej ekonomiky sa stáva stále aktuálnejšou. Prognózy predpovedajú najvypuklejšiu situáciu práve v nadchádzajúcom období v horizonte 20 až 30 rokov. Rozdiely medzi súčasnými a budúcimi seniormi sú viditeľné a už dnes môžeme predpovedať vyššie očakávania vo všetkých oblastiach života aj pod vplyvom moderných technológií či zmeny spôsobu života súčasnej generácie aktívnych ľudí. Vznikne výzva po inováciách produktov, služieb a verejných vecí, čo bude znamenať dopyt po aktívnom živote, zdraví a marketingovej komunikácii. Vplyv veku sa prejavuje ako jeden z významných faktorov aj v nákupnom rozhodovaní, a práve cestovný ruch patrí medzi najrýchlejšie sa rozvíjajúce oblasti. Práve preto je dôležitá zmena myslenia, ktorá bude meniť aj vzťahy medzi generáciami a inováciu marketingovej komunikácie.

 

Strednodobý a dlhodobý horizont

Celková populácia predstavovala v roku 2013 7,2 miliardy ľudí (o 648 mil. viac ako v 2005) a predpokladá sa, že v roku 2050 to bude približne 9,6 miliardy. Globálne sa počet osôb vo veku 60+ do roku 2100 strojnásobí, počet obyvateľov vo veku 80+ by sa mal podľa prognóz do roku 2100 zvýšiť sedemnásobne. Ak si porovnáme údaje z minulosti, tak v roku 1950 iba 8 % populácie bolo vo veku 60+, v roku 2011 to bolo 11 % a v roku 2050 sa predpokladá až 22 % (1).

 

DELENIE SEGMENTU SENIOROV

Ak hovoríme o senioroch, tak definícia vekovej kategorizácie je nejednotná nielen v literatúre na Slovensku, ale aj v zahraničí. Rôzne krajiny považujú seniora za človeka s rôznou vekovou hranicou: 50+, 55+, 60+ a 65+, čo súvisí s rôznou hranicou odchodu do dôchodku. To, samozrejme, neuľahčuje medzinárodné porovnávanie výsledkov výskumov.

Základná kategorizácia Svetovej zdravotníckej organizácie delí obdobie starnutia do troch kategórií:

  1. Obdobie ranej staroby (60 – 74 rokov)
  2. Obdobie vlastnej staroby (75 – 89 rokov)
  3. Obdobie dlhovekosti (90 rokov a viac)

Marketingovo delíme seniorov:

„mladí starí“ vo veku do 70 rokov – zdatní, aktívni, mobilní a podnikaví,

„starí starí“ vo veku nad 70 rokov – žijú v ústraní, sú menej mobilní a sú väčšinou doma, medzi nimi je 20 % aktívnych, ktorí žijú aktívnym cestovaním.

Pre marketérov je dôležité určiť si cieľové skupiny seniorov v určitých etapách seniorského vývoja najmä z hľadiska:

  1. a) schopnosti prijímať a správne dešifrovať marketingové komunikáty,
  2. b) analyzovať možnosti marketingovej komunikácie,
  3. c) formulovať základné predpoklady efektívnosti komunikácie s touto cieľovou skupinou.

U staršej generácie sa vo veľkej miere prejavuje zmena hodnôt. Starší ľudia prežívajú svoj život stále aktívnejšie. V literatúre či článkoch sa preto stretávame s pojmom aktívny senior.

V roku 2018 predstavoval index starnutia na Slovensku 101,90 % a priemerný vek obyvateľa 40,82 roka, ako môžeme vidieť v tabuľke nižšie. Index starnutia znamená počet osôb vo veku 65 rokov a viac na 100 detí vo veku 0 – 14 rokov. 

Len pre porovnanie: v roku 2012 bol index starnutia na Slovensku 85,5 % a priemerný vek obyvateľa 39,3 roka. Vekový segment 60+ tvorí v celkovej populácii SR približne 18 % a do roku 2030 by sa mal takmer zdvojnásobiť. Medzi touto skupinou existuje rastúca cieľová skupina, ktorá veľmi aktívne trávi svoj voľný čas športom, cestovaním a kultúrou... viac o seniorskej klientele sa dočítate v jarnom čísle Hoteliera.

 

Text: Martin Slivka 

Foto: Freepik, Unsplash

Partners