Vyhľadávanie
Vyhľadať

Hotelová akadémia v Žiline na víťaznej vlne!

Škola už niekoľko rokov kladie veľký dôraz na to, aby žiaci získavali nové poznatky v oblasti gastronómie. A to nie je možné bez toho, aby si svoje schopnosti permanentne neoverovali v porovnaní s inými školami tohto typu. Táto filozofia priniesla svoje výsledky. V posledných troch rokoch škola získala významné ocenenia. Napríklad v roku 2016 to bolo 2. miesto na METRO HORECA PӒŤBOJI, a o rok neskôr aj vytúžené víťazstvo.
Hotelová akadémia v Žiline je školou s takmer 60-ročnou tradíciou. Ako dôstojná nástupkyňa SOU spoločného stravovania pripravila do života tisícky študentov v odboroch kuchár, čašník, servírka a hotelová akadémia. Mnohí jej absolventi sú úspešní podnikatelia v oblasti gastronómie a cestovného ruchu.

Vedenie školy pochopilo, že rozvoj gastronómie a hotelierstva ide ruka v ruke s rozvojom cestovného ruchu, a preto si od roku 2009 môžu uchádzači o štúdium vybrať aj študijný odbor manažment regionálneho cestovného ruchu.

O dobrom mene školy svedčia aj pozitívne ohlasy zo strany zamestnávateľov na pôsobenie študentov počas zahraničných stáží. Svoje praktické zručnosti a jazykové kompetencie si každoročne overujú desiatky študentov v Rakúsku, Taliansku, Španielsku či Grécku.

So zámerom zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania a približovať ho potrebám trhu práce vzniklo v roku 2014 pri hotelovej akadémii Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre služby a gastronómiu.

Hotelová akadémia v Žiline je moderná a dynamická škola. Jej vedenie neustále predkladá projekty, ktoré zlepšujú kvalitu teoretického i praktického vyučovania, ale aj také, ktoré umožňujú študentom aktívnu účasť na národných či medzinárodných projektoch. Dokumentuje to aj opätovná realizácia projektov ERASMUS+ a eTWINNING.

Spracovala: Miriam Blasbalgová, zástupkyňa riad. školy

Partneri