Vyhľadávanie
Vyhľadať

Učitelia HA v Prešove sa vzdelávali v Slovinsku

Zvyšovanie kvality školy cez mobilitu v rámci programu Erasmus+ bolo motívom odbornej stáže pedagógov Hotelovej akadémie v partnerskej škole v slovinskom Blede.

Učitelia odborných predmetov akadémie v Prešove úspešne absolvovali odbornú stáž v rámci projektu s názvom „Mobilita žiakov a učiteľov Hotelovej akadémie Prešov smerujúca k zvýšeniu kvality školy“ prostredníctvom programu Erasmus+. Na tomto projekte škola spolupracuje s Visjou strokovnou solou za gostinstvo, velnes in turizem Bled, Slovinsko.

 

Hospitácie na odborných aj praktických predmetoch

V prvom termíne, začiatkom novembra 2022, sa mobility zúčastnilo osem učiteľov odborných ekonomických a technologických predmetov. Počas uvedených dní mali učitelia pestrý program, ktorý prispel k zvyšovaniu ich odborného rastu a získaniu nových poznatkov a skúseností vo výučbe odborných predmetov a praktického výcviku. Pozostával z hospitácií na teoretickom a praktickom vyučovaní na partnerskej škole v Blede, z odbornej exkurzie a prehliadky školského ubytovacieho zariadenia – Hotela Astória, ako aj z odborných exkurzií v ubytovacích zariadeniach v Blede a Ljubljane, zameraných na kúpeľné a wellness služby.

 

Výmena skúseností

Účastníci mobility sa oboznámili s učebnými priestormi školy v Blede, v ktorých sa realizuje výučba pohostinstva, cestovného ruchu a wellness. V rámci workshopov boli informovaní o nových trendoch vo wellness službách a v cestovnom ruchu, porovnali slovenský a slovinský turizmu. Prínosom bola aj diskusia, zameraná na výmenu vedomostí a skúseností z teoretického a praktického vyučovania na Hotelovej akadémii Prešov a na partnerskej škole v Blede, Partnerská škola umožnila učiteľom získať praktické zručnosti a skúsenosti vďaka osobnej účasti na výrobnom, odbytovom a ubytovacom úseku, tiež na úsekoch riadenia a poskytovania wellness služieb. Slovenskí učitelia tak mali príležitosť získať teoretické a praktické poznatky, spoznať vzdelávací systém na partnerskej škole v Blede a porovnávať rozdiely.

V popoludňajších hodinách účastníci mobility spoznávali históriu, tradície, zvyky a kultúru Slovinska.

 

Najväčším prínosom bola oblasť wellness služieb

Záver mobility patril jej vyhodnoteniu a výmene vedomostí a skúseností z teoretického a praktického vyučovania na Hotelovej akadémii v Prešove a na partnerskej škole v Blede, ako aj vyhodnoteniu prínosu mobility pre obe školy. Účastníci mobility spoznali nové metódy, formy a nástroje výučby odborných predmetov, čo povedie k zlepšeniu kvality výchovno-vzdelávacieho procesu a k využívaniu inovačných a kreatívnych metód vo výučbe praktického vyučovania. Najväčším prínosom pre účastníkov mobility je získanie vedomostí a zručností v oblasti poskytovania wellness služieb.

 

Školu čaká nový študijný odbor

Akadémia v Prešove bude postupne inovovať učebné osnovy a materiály odborných predmetov a vytvárať nové metodické a pracovné listy. Účasť na mobilite ich povzbudila v plánoch vypracovať podklady na otvorenie nového študijného odboru venovaného zdravému životnému štýlu. „Veríme, že to všetko prispeje k presadeniu sa v tvrdej konkurencii európskych škôl s podobným zameraním vďaka odovzdaniu najnovších trendov vo výučbe odborných predmetov, k zlepšeniu komunikačných zručností a sebareflexie a k nadviazaniu nových kontaktov, ktoré sú dôležité pre ďalšiu spoluprácu školy,“ tvrdia účastníci odbornej stáže.

Mobilita prispela k celoživotnému vzdelávaniu účastníkov, ktoré je nevyhnutné vzhľadom k rýchlemu životnému tempu, neustálemu prísunu nových informácií, potrebe každodennej reflexie na meniace sa podmienky a požiadavky praxe.

Vďaka tomuto projektu sa v druhom termíne v máji 2023 zúčastní mobility aj 20 žiakov 3. a 4. ročníka Hotelovej akadémie v Prešove spolu s dvomi sprevádzajúcimi učiteľmi.

 

Text a foto: Petra Miháliková, učiteľka odborných predmetov, účastníčka odbornej stáže v Blede

Partneri