Searching
Search

Hromadné podujatia – nové pravidlá

Upozorňujeme na aktualizovanú vyhlášku Úradu verejného zdravotníctva SR k organizácii hromadných podujatí, zverejnenej vo vestníku vlády, ktorou sa ruší zákaz ich organizovania.

 

TRI ZÁKLADNÉ SKUPINY HROMADNÝCH PODUJATÍ

Hromadné podujatia sa po novom delia do troch skupín podľa rizikovosti. V závislosti od rizikovosti sú následne určené maximálne limity účastníkov.

 

Nízkorizikové podujatia

účastníci majú prekryté horné dýchacie cesty respirátorom,

platí zákaz konzumácie pokrmov a nápojov,

povinné sedenie

hromadné podujatie prebieha bez spevu a bez povzbudzovania

Podmienky:

režim OP,

najviac 50 % kapacity priestoru alebo maximálne 100 osôb

Príklad: medzi nízkorizikové podujatia možno zaradiť kino bez konzumácie jedál a nápojov v sále, bohoslužby bez spevu alebo divadelné predstavenie bez občerstvenia.

 

Stredne rizikové podujatia

účastníci hromadného podujatia majú prekryté horné dýchacie cesty respirátorom,

fixné sedenie alebo státie

Podmienky:

režim OP,

najviac 25 % kapacity priestoru alebo maximálne 100 osôb

Príklad: Medzi stredne rizikové podujatia možno zaradiť kino s konzumáciou jedál a nápojov v sále, športové podujatia s divákmi, bohoslužby so spevom a podobne.

 

Vysokorizikové podujatia

hromadné podujatie v prevádzke verejného stravovania, alebo

iné hromadné podujatie, ktoré nespadá do nízko alebo stredne rizikových podujatí

Podmienky:

režim OP,

maximálne 20 osôb,

povinný zoznam účastníkov s uvedenými telefonickými alebo emailovými kontaktmi pre prípad epidemiologického vyšetrovania - organizátor je povinný zoznam uchovávať dva týždne po ukončení podujatia a potom zoznam zničiť

Príklad: Medzi vysoko rizikové hromadné podujatia možno zaradiť oslavy, večierky, svadby, kary, diskotéky v prevádzkach a podobne.

 

VŠEOBECNÉ OPATRENIA PRE HROMADNÉ PODUJATIA

(upravuje ich paragraf 3 vyhlášky)

vyhradenie miesta konania podujatia a vyznačenie vstupu a výstupu,

umožniť vstup len s prekrytými hornými dýchacími cestami,

organizátor musí byť v každej chvíli schopný preukázať počet účastníkov podujatia,

zaistiť pri vstupe dezinfekciu rúk návštevníkov,

často vetrať, vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek, podláh v interiéri a predmetov,

hygienické zariadenia vybaviť tekutým mydlom a papierovými utierkami,

zabezpečiť dvojmetrové rozostupy účastníkov, to neplatí napríklad pre osoby zo spoločnej domácnosti, partnerov, osoby vykonávajúce športovú činnosť, osoby na HP v režime OP, osoby usadené v hľadisku podujatia, umelcov vykonávajúcich umeleckú činnosť a pod.,

zabezpečiť vyvesenie oznamov o povolenom počte účastníkov, o potrebe prekrytia horných dýchacích ciest a ďalšie oznamy - podrobnejšie podmienky sú uvedené vo vyhláške,

tam, kde je to možné, zabezpečiť sedenie v každom druhom rade.

 

 

ŠPECIFICKÉ PODUJATIA S OSOBITNÝMI PODMIENKAMI

(za dodržania všeobecných podmienok, ak nie je stanovené inak):

 

Bohoslužby, sobášne obrady a obrady krstu

- Sobášne obrady vrátane civilných a obrady krstu môžu byť v režime OTP bez kapacitných obmedzení. Pohrebné obrady sú v režime základ a nevzťahujú sa na ne kapacitné obmedzenia.

- dezinfikovať použité predmety slúžiace účelom obradu,

- v prípade kontaktu rozdávajúceho s ústami veriaceho, si musí rozdávajúci zakaždým vydezinfikovať ruky; pri prijímaní „pod obojím“ použiť pri každom prijímajúcom vždy novú lyžičku,

- zakazuje sa používať obrady pitia z jednej nádoby viac ako jednou osobou,

v priestoroch, kde sa vykonávajú obrady, je organizátor povinný odstrániť nádoby s vodou

- zároveň platia aj všeobecné podmienky pre organizáciu HP, ktoré je možné na tieto typy podujatí aplikovať (vymenované vyššie)

 

Zasadnutia a schôdze verejných orgánov a ich poradných orgánov; zasadnutia, schôdze a iné podujatia uskutočňované na základe zákona a voľby

- nie je stanovený režim a neplatí povinnosť uchovávať kontakty zúčastnených osôb

 

Profesionálne športové súťaže a tréningy (vymenované vo vyhláške v paragrafe 2, odsek h)

- Povinné testovanie hráčov a členov organizačného tímu, ktorí nie sú očkovaní alebo neprekonali COVID-19 (podrobnosti vo vyhláške v paragrafe 6)

- Pre športovcov a organizátorov teda neplatí výhradný režim OP.

 

Ostatné športové súťaže a tréningy pre osoby nad 18 rokov

- režim OP

- najviac 100 osôb

 

Hromadné podujatia pre deti a mládež do 18 rokov

- najviac 100 osôb

- režim OTP: teda možná účasť aj osôb s negatívnym výsledkom RT-PCR alebo LAMP testu nie starším ako 72 hodín od odberu alebo antigénového testu nie starším ako 48 hodín od odberu. U detí do 18 rokov je akceptovaný aj negatívny výsledok testu vykonaný v domácom prostredí pre účely výučby na školách.

Príklad: Medzi hromadné podujatia pre osoby do 18 rokov možno zaradiť tréningy pre deti, kultúrne predstavenia určené pre deti a podobne.

 

Kultúrne podujatia

- zamedziť fyzickej kontaktnej interaktívnej práci s publikom,

- vytvoriť zóny pre jednotlivé umelecké súbory tak, aby dochádzalo k minimálnej interakcii a k minimálnemu stretávaniu sa umelcov z jednotlivých súborov medzi sebou

 

Činnosť karanténneho tréningového centra pre vrcholový šport

- Len na základe súhlasu ministerstiev zdravotníctva a školstva

 

UPOZORNENIE

Regionálne úrady verejného zdravotníctva môžu v súvislosti s povolenými hromadnými podujatiami v rámci svojho územného obvodu z dôvodu epidemiologickej situácie nariadiť prísnejšie opatrenia.

 

Bližšie informácie:https://korona.gov.sk/obmedzenia-pre-hromadne-podujatia/

Vyhlášku v plnom znení nájdete tu: https://bit.ly/vyhlaska-2-2022

V súvislosti so šíriacim sa variantom Omicron budú k 19. januáru prehodnotené opatrenia a vznikne nový režim OP+. Sem patria plne zaočkovaní s posilňujúcou dávkou (teda ľudia po tretej dávke alebo v prípade očkovania vakcínou od Johnson & Johnson po druhej dávke, plne zaočkovaní (dvomi dávkami) a po prekonaní covidu (do 180 dní od pozitívneho PCR testu), plne zaočkovaní (dvomi dávkami) s testom (od odberu platí PCR test 72 hodín a antigénového testu 48 hodín), po prekonaní covidu viac ako 180 dní a jedna dávka vakcíny (ak bola vakcína podaná do 180 dní od prekonania ochorenia, ktoré potvrdil PCR test) a test (od odberu platí PCR test 72 hodín, antigénový test 48 hodín), po prekonaní covidu – najviac 90 dní od pozitívneho PCR testu a test (od odberu platí PCR test 72 hodín a antigénový test 48 hodín). Do tejto kategórie patria aj deti do 12 rokov a dvoch mesiacov a test (od odberu platí PCR test 72 hodín a antigénový test 48 hodín), deti od 12 rokov a dvoch mesiacov do 18 rokov s plným zaočkovaním (dve dávky) a test (od odberu platí PCR test 72 hodín a antigénový/LAMP test 48 hodín) a dočasne alebo trvalo kontraindikovaní občania s platným certifikátom a testom (od odberu platí PCR test 72 hodín a antigénový test 48 hodín). 

 

Ilustračné foto: Unsplash

Partners